backRetour à 4/2014
General and Professional Education
4/2014 pp. 86-94

Znakowanie ekologiczne towarów a świadomość ekologiczna młodzieży


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Environmental awareness is crucial to understand the dependencies and the impact of human activities on the surrounding environment. The majority of Polish consumers are considered as environmentally conscious but most of them are not. They can answer just a few basic questions of ecology or issues closely connected with ecology. Eco marks are an example of such issue. They are often confused with information or any characters that are just a marketing ploy often used by producers of goods. Most consumers do not pay attention to them when buying products. This paper presents the results of studies regarding the level of knowledge of the ecological character among high school students and university students of Zielona Góra. These studies confirm the long-term observation of the author stating that as a society the Poles have still too little awareness of the ecological. Too little is known about the purchased goods and their labels.

Mots-clés

ecological knowledge, eco-label, marking products, the ISO 14020 series

References

1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów, PWE Warszawa 2004, s. 232-235.

2. Andrykiewicz A., Słoniniec J., Nagutko T., Kolar I., Europejski system ekoznaków i jego rola w ograniczaniu zagrożeń przemysłowych, Management Systems In Production Engineering No 1(1) 2011, s. 5-9.

3. Borys T., Kobyłko G., Rogala P., Ekoetykietowanie jako element systemu informacji o jakości, [w:] Ekologia wyrobówpod red. W. Adamczyk, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997, s. 92-103.

4. Bronakowski H., Rynek - marketing dóbr i usług ekologicznych - słownik podstawowych pojęć, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1997.

5. Gawron M., Kitta E., Zagajewski A., Shageev A., Europejski system ekoznaków i jego rola w ograniczaniu zagrożeń przemysłowych, Management Systems In Production Engineering No 3(3) 2011, s. 10-15.

6. ISO and ISO 14000 Series, International Organisation for Standardisation (ISO), Geneve, s. 6; http://www.engr.mun.ca/alam/ISO_and_ISO14000.pdf [16.09.2014 - data dostępu].

7. Kramer M., Kryński A., Urbaniec M., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem,. Tom 1. Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2004, s. 114-115.

8. Kobyłko G. (eds.), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 94.

9. Małachowski K., Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007, s. 35.

10. Parlak M., Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego – założenia, program, propozycje metodyczne, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2005, s. 13.

11. PN-EN ISO 14020:2003, Etykiety i deklaracje środowiskowe. Ogólne zasady. PKN Warszawa 2005.

12. Polski Komitet Normalizacyjny, www.pkn.pl [16.09.2014 - data dostępu].

13. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007, s. 283.

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik nr 4. (Dz. U 2009, nr 4, poz. 17).

15. Skolimowski H., Filozofia żyjąca: eko-filozofia jako drzewo życia, Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 52.

16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1410).

17. www.ekologia.pl/wiedza/znaki/znak,s6/ [16.09.2014 - data dostępu].

18. Zarębska J., Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013, s. 90-91.