backRetour à 1/2012
General and Professional Education
1/2012 pp. 29-35

Charakterystyka kształcenia oficera mechanika okrętowego w Akademii Morskiej w Szczecinie w czasie postępującej globalizacji


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The paper characterizes the teaching process based on the mechanical engineering undergraduate and graduate programs at the Faculty of Mechanical Engineering of Maritime University of Szczecin. The profiles of graduates in different specializations of this direction (engine room operation, the operation of marine propulsion and power devices, diagnostics and repair of marine machinery equipment, environmental protection in the operation of fleet and ports) are presented. Particular attention is paid to the description of the “engine room operation” graduate profile specialization. Graduates of this direction are trained for the positions of engineer officers on ships of various types. Attention is drawn to the characteristic features of various types of classes and practical training. The characteristics of undergraduate studies is complemented by the characteristics of graduate studies (“marine construction and operation of energy systems” specialization). The most important documents underlying the organization of studies, including the documents governing the training of marine engineer officers are quoted.

Mots-clés

education, engineer officer, globalization of education

References

1. Dziennik Ustaw 2005 nr 164 poz. 1365. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm.

2. Dziennik Ustaw z 1984 Nr 39 poz. 201. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 z późn. zm.

3. Dziennik Ustaw 2007 nr 164 poz. 1166. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

4. Giddens A., Consequences of Modernity. Cambridge 1991.

5. International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). 2003 Edition, IMO, ISBN 92-801-5149-5

6. Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem (kodeks ISM) z poprawkami oraz znoweli-zowane wytyczne do wdrażania, Międzynarodowa Organizacja Morska IMO, Polski Rejestr Statków S.A. (International Safety Management code (ISM code) with the amendments and new guidelines for implementation, IMO, Polish Register of Ships), Gdańsk 2001.

7. Shaw M., Global Society and International Relations. Cambridge 1994.