backRetour à 3/2012
General and Professional Education
3/2012 pp. 12-19

Czy metody nauczania przedmiotów technicznych w uczelni wyższej umożliwiają nabywanie kompetencji?


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The basic methods of teaching in primary and secondary schools have been characterized. Definitions and classifications of teaching methods have been viewed from the literature. Attention is drawn to the possibility of using some of the methods described in the literature in higher education, particularly in a technical higher school. The necessity of acquiring competencies, particularly personal and social ones, by students during their studies has been shown. To characterize competencies the concepts of behavioral and hard competencies viewed in literature have been used. The transfer of knowledge to students in the form of regular lectures has been criticized. The particular importance of laboratory and practical classes in the learning of technical students has been pointed out. The methods and the curriculum of teaching mechanical engineering at one of the technical universities has been presented. The importance of teaching methods activating students in the educational process is stressed.

Mots-clés

teaching methods, competencies, technical higher school

References

1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.

2. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

3. Difort-Dura A., Matuszak Z., Mechatronika - nowy kierunek nauczania na Akademii Morskiej w Szczecinie. General and Professional Education, 1/2010, s. 36-41.

4. Godlewski M., Krawcewicz S., Wujek T. [red.], Pedagogika. PWN, Warszawa 1975.

5. Kruszewski K. [red.], Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa 2012.

6. Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1994.

7. Matuszak A., Contemporary technologies of teaching foreign language communication in Marine Engineering. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 40/2011, s. 366–375.

8. Matuszak A., Pedagogical students practical training system in modern Russian higher education: state, problems, perspectives. General and Professional Education, 1/2012, s. 23-28.

9. Matuszak Z., Charakterystyka kształcenia oficera mechanika okrętowego w Akademii Morskiej w Szczecinie w czasie postępującej globalizacji. General and Professional Education, 1/2012, s. 29-35.

10. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. ŻAK, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2003.

11. Plewka Cz., Definiowanie efektów kształcenia na poziomie studiów wyższych dla kierunku pedagogika. General and Professional Education, 1/2011 s. 43-56.

12. Silberman, M., Auerbach. C., Metody aktywizujące w szkoleniach. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

13. Sośnicki K., Poradnik dydaktyczny. PZWSz, Warszawa 1966.

14. Whiddett, S., Hollyforde, S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

15. Wichura H., Metody kształcenia początkowego, [w:] red. Lelonek M. i Wróbel T., Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III. Warszawa 1990.

16. http://www.edutargi.pl/content/schools/289/docs/informator-2012_13.pdf- dostęp 22.09.2012.

17. http://www.am.szczecin.pl/wydzial-mechaniczny/instytuty-i-zaklady-wm/ieso/laboratoria-ieso - dostęp 22.09.2012.

18. http://cirm.am.szczecin.pl/fotogaleria-mainmenu-42 - dostęp 22.09.2012.