backRetour à 4/2012
General and Professional Education
4/2012 pp. 20-27

O potrzebach kształcenia ustawicznego w wybranych zawodach


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

On the basis of literature lifelong education is characterized. Historical concepts to recognize the potential for lifelong education are indicated. Principles and characteristics of lifelong education (the multiplicity of organizers, the diversity of education, multi-level organization, continuity, permeability, relative density, internal consistency) are presented and formulated. Common forms of life-long education are described. The functions of life-long education (adaptive, compensatory, restoration and reconstructive) are distinguished and described. Basic forms of training courses are presented and characterized. The training courses system is illustrated viewing this process in the Marine Officers’ Training Centre (SDKO) and Maritime Rescue Training Centre (OSRM) at the Maritime University of Szczecin. It is characterized and stressed that lifelong education integrates teaching and upbringing processes in several dimensions: temporal, spatial, methodological and substantive.

Mots-clés

life-long education, life-long education principles, life-long education problems

References

1. Aleksander T., Kształcenie ustawiczne [w:] Pedagogika społeczna, (red.) T. Pilch, I. Lepalczyk, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 1995.

2. Cieślak A., Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego, WSziP, Warszawa 1981.

3. Kulpa J., Podstawy kształcenia ustawicznego, PWN, Kraków 1975.

4. Lewandowski R., Refleksje nad kształceniem zawodowym w Polsce. General and Professional Education, 2/2011, s. 28-32.

5. Marczuk M., (red.), Problemy i dylematy andragogiki, Wyd. UMCS, Lublin 1994.

6. Matuszak M., Waszczuk P., Polish labor market needs in technical professions from employers and teachers point of view. General and Professional Education, 3/2012, s. 7-11.

7. Matuszak Z., Charakterystyka kształcenia oficera mechanika okrętowego w Akademii Morskiej w Szczecinie w czasie postępującej globalizacji. General and Professional Education, 1/2012, s. 29-35.

8. Matuszak Z., Czy metody nauczania przedmiotów technicznych w uczelni wyższej umożliwiają nabywanie kompetencji? General and Professional Education, 3/2012, s. 12-19.

9. Nicewicz G., Ocena przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach technicznych. General and Professional Education, 3/2012, s. 20-26.

10. Oleszak W., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. General and Professional Education,  1/2011, s. 35-42.

11. Oleszak W., Dydaktyka ogólna i zawodowa w projektowaniu programów kształcenia. General and Professional Education, 4/2011, s. 36-40.

12. Plewka Cz., Definiowanie efektów kształcenia na poziomie studiów wyższych dla kierunku pedagogika. General and Professional Education, 1/2011, s. 43-56.

13. Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.

14. Sosnowski T., Kształcenie ustawiczne, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.

15. Suchy S., Kształcenie ustawiczne dorosłych, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1980.

16. Turos L., Andragogika ogólna, Wydawnictwa Uczelniane WSRP w Siedlcach, Siedlce 1993.

17. Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005.

18. Wołczyk J., Kształcenie dorosłych a potrzeby gospodarki i kultury, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1979.

19. http://osrm.am.szczecin.pl/z-zycia-osrm, dostęp 20.12.2012.

20. http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/20/99/20996/20121128_zalozenia_do_zmiany_ustawy_-_Prawo_o_szkolnictwie_wyzszym.pdf, dostęp 21.12.2012.