backRetour à 4/2012
General and Professional Education
4/2012 pp. 36-44

О потребностях этнического воспитания в школе


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The paper draws attention to the need of introducing ethnical education in school. School is presented as a place that prepares oneself to meet others and emphasizing the role of teachers, students and school in intercultural education. Contexts of multicultural education are viewed. School as a place to meet multicultural environment is characterized. The proposals of activities for minorities’ education are also introduced. The teacher’s leading role in multicultural education is emphasized.

Mots-clés

intercultural education, multicultural education, school, teacher, student, national and ethnic minorities

References

1. Dz. U. z 2005, nr 17, poz. 141.

2. Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa 1998.

3. Lewowicki T., Uwarunkowania i odmiany edukacji wielokulturowej oraz międzykulturowej, [w:] Oświata etniczna w Europie środkowej, (red.) Z. Jasiński i in., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

4. Markowska D., Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4, 1990.

5. Parfieniuk I., Przygotowanie nauczyciela do pracy w środowisku zróżnicowanym etnicznie, [w:] Oświata etniczna w Europie środkowej, (red.) Z. Jasiński i in., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

6. Leksykon Pedagogika, (red.) B.Milerski i in. PWN, Warszawa 2000.

7. Rabczuk W., Mniejszości narodowe i etniczne a problem standardów edukacyjnych w Unii Europejskiej, [w:] Oświata etniczna w Europie środkowej, (red.) Z. Jasiński i in., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001.

8. Sadowski A., Charakter międzyetnicznego współżycia na polsko – białoruskim pograniczu, [w:] Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, (red.) J. Nikitorowicz i in., Białystok 1995.

9. Słownik języka polskiego, Tom 1, red. nauk. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1988.

10. U. Wróblewska U., Edukacja na pograniczu kulturowym, [w:] Edukacja regionalna, (red.) A.W. Brzezińska i in. PWN, Warszawa 2006.

11. www.lemkounion.republika.pl/rozmieszczenie.html - dostęp 20.12.2012.