backRetour à 2/2013
General and Professional Education
2/2013 pp. 44-50

Implementation of ecological issues in managers of XXI century traning on example of University of Zielona Góra


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The introduction of environmental issues in higher education is one of the problems widely discussed in the National Strategy of Environmental Education and the National Environmental Education Program. These documents, both developed by the Ministry of the Environment, make assumptions of sustainable development at all levels of education. The article presents the achievements of the Faculty of Economy and Management at University of Zielona Góra in this field and the opinions of future managers (students of management) relating to: environmental education in higher education, the request for knowledge in various fields, and its practical use, etc.

Mots-clés

ecological awareness, sustainable development, ISO 9000 Quality Management System, LCA - Life Cycle Assessment

References

1. Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” Priorytet IV PO KL, Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.3. http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze _europejskie/PO_KL/ KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf [data dostępu: 20.02.2013].

2. Graczyk M., Świadomość ekologiczna menadżerów a kultura organizacji, [w:] D. Fic (red.), Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 72-83.

3. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001, s. 29.

4. http://www.oppapers.com/essays/Comparing-Fayol-Mintzbergs-Theories-Management/165063; [data dostępu: 20.12.2012].

5. Katalog przedmiotów. Rok akademicki 2010/2011. Kierunek Zarządzanie, Studia 1 stopnia stacjonarne/niestacjonarne, http://www.wez.uz.zgora.pl/pdf/katalogi_przedmiotow/katalogi_10_ 11/z1_2010_2011.pdf, [data dostępu: 20.12.2012].

6. Krawczyk B., Edukacja w zakresie ochrony środowiska w przemyśle i biznesie, Ecomanager; przemysł, biznes, środowisko nr 4, 2010, s. 42-44.

7. Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001, s. 7-8, 15.

8. Narodowy Program Edukacji Ekologicznej. Program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdrożenia, Ministerstwo Środowiska, Warszawa (luty 2001).

9. Ornarowicz U., Menedżer XXI wieku. Definicja. Identyfikacja. Edukacja. Wyd. SGH, Warszawa 2008.

10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 2011, nr 253, poz. 1520).

11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, nr 243, poz. 1445).

12. Skolimowski H., Filozofia żyjąca: eko-filozofia jako drzewo życia, Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1993, s. 52.

13. Standardy kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie. Załącznik nr 116, MNiSW, http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&news_id=982&layout=1&page=text, [data dostępu: 22.10.2012].

14.Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 151.