backRetour à 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 12-20

pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The notions of educational path and environmental awareness are defined in the article. The paper aims at finding out whether the Silesian province residents know about the existence of didactic paths located within the area and what expectations for this type of objects influence the general attitude of the respondents to the natural world. An additional objective is to find in the electronic media about the largest number of didactic paths and to analyze their subject. The survey data collected in 2014 include 152 randomly selected inhabitants of the province of Silesia. The questions pertain to the knowledge about didactic paths and the inhabitants’ attitude to the paths and the nature. Public sources containing information about didactic paths in Silesia are also analyzed.

Mots-clés

environmental education, educational path, Silesian Voivodeship, public education, survey, didactic paths

References

1. Alejziak B., Maciejowski W., Ścieżki dydaktyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako element edukacji środowiskowej dzieci i młodzieży, [Educational paths of the Bieszczady National Park as a component of children's and youth environmental education], Studia i materiały CEPL w Rogowie, R. 15. Zeszyt 37/4/2013, pp. 31-38.

2. Antczak A., Zasady tworzenia leśnej ścieżki edukacyjnej [The rules for creating a forest educational trail], W: ABC edukacji leśnej, CILP, Bedoń 2007.

3. Bednarek-Gejo A., Mianowany M., Skoczylas P., Głowacka A., Świadomość ekologiczna studentów [Environmental awareness of students], Hygeia Public Health, 47(2)/2012, pp. 201-206.

4. Chrzanowski T., Raport z działalności edukacyjnej lasów państwowych w 2012 roku [Report on the activities of the educational state forests in 2012], Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, Raport z działalności edukacyjnej lasów państwowych 2013.

5. Domka L., Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju [Environmental crisis and education for sustainable development], Wyd UAM, Poznań 1998.

6. Gasek R., Ścieżka dydaktyczna jako forma poznania najbliższej przestrzeni geograficznej ucznia – na przykładzie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Zalas [Didactic route as a form of learning about pupils’ closest neighbourhood – on the example of a didactic route in Zalas], Studia Geographica I - 2010, pp. 68-83.

7. Hłobił A., Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej [Ecological education in school practice], Wybrane aspekty funkcjonowania ścieżek przyrodniczych w Polsce. Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 12 – 2010, pp. 277-298.

8. Kędra M., The Reed to establish educational nature trails in the region of Podhale, Prace Geograficzne, Zeszyt 11- 2003, pp. 110-243.

9. Kurczewski R., Styperek J., Wybrane aspekty funkcjonowania ścieżek przyrodniczych w Polsce [Selected aspects of tourist trails and their functioning in Poland], Studia Peregietica 4 (4) - 2010, pp. 177-184.

10. Piecuch I., Piecuch T., Teaching about the environment – it is never too early and it is never too late. Middle Pomeranian Scientific Society Of The Environment Protection. Annual Set The Environment Protection 13/2011, pp. 711-722.

11. Piecuch I., Piecuch T., 2013. Environmental education and its social effects. Middle Pomeranian Scientific Society Of The Environment Protection. Annual Set The Environment Protection 15/2013, pp. 192–212.

12. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum [Core curriculum with comments. Environmental education in elementary school, middle school, high school], Tom 5, Wydawnictwo MEN.

13. Pigan M., Rola Lasów Państwowych w propagowaniu turystyki przyrodniczo-leśnej [Significant role of the state forests in propagating of the forest and nature tourism]. [w:] Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, z. 4/2009, pp. 14-20.

14. Prószyńska-Bordas H., 2010. Korzystanie z oferty edukacyjnej wybranych parków narodowych przez młodzież i dorosłych w świetle badań ankietowych [Use of educational facilities by young and adult visitors to selected national parks according to the poll results], Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, z. 1/2010, pp. 108-122.

15. Szyrmer M., Smolnicki K., Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne Dolnego Śląska [Natural didactic paths of Lower Silesia], Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju 2010, pp. 67-84.

16. Wilczek Z., Kubicki G., Wytyczak K., Możliwości wykorzystania rezerwatu Muńcoł w edukacji ekologicznej. Projekt ścieżki dydaktycznej „Muńcolskie knieje” [The possibility of using the reserve Muńcoł for environmental education. The project of the „Muńcolskie Knieje” educational trail], Inżynieria Ekologiczna Nr 33/2013, pp. 183-190.

17. http://geosilesia.us.edu.pl/216,sciezki_dydaktyczne_wojewodztwa_slaskiego_i_terenow_ przyleglych.html Edukacyjno-informacyjny serwis internetowy o dziedzictwie geologicznym województwa śląskiego [Educational and informative website about the geological heritage of the Silesian Voivodship], (access 5.05.2014).

18. http://przyroda.katowice.pl/tabelka.html - Przyroda Województwa Śląskiego [Nature of Silesian Voivodship], (access 5.05.2014).

19. http://www.zielonalekcja.pl/index.php?mod=sciezkilista&woj=12 Portal Edukacji Ekologicznej [Portal for Environmental Education], (access 5.05.2014).

20. http://www.zpk.com.pl/ Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego [Complex of scenic parks of the Śląskie Voivodhsip], (access 5.05.2014).