backRetour à 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 21-25

pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The paper draws the readers’ attention to the problem of necessity of teaching lingvodidactic terminology to future foreign language teachers. This need is reflected in the Federal State Educational Standard of Higher Professional Education but the educational process at pedagogical universities or faculties doesn’t include the appropriate training of students to meet this need. Possession of lingvodidactic terminology being an imprescriptible part of the professional pedagogical competence enables foreign language teachers to organize and implement scientific intercourse with colleagues from abroad on professional pedagogical topics.

Mots-clés

lingvodidactic terminology, professional pedagogical competence, general cultural competencies, general professional competencies, professional competencies

References

1. Federalnyj gosudarstvennyj obrazovatelnyj standart vysshego professionalnogo obrazowania po napravleniam podgotovki 035700 lingvistika, 050100 pedagogicheskoye obrazovanie (kvalifikatsiya (stepen) «bakalavr») [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupa: http://www.fgosvpo.ru/up-loadfiles/fgos/3/20111115120152.pdf

2. Slovar-spravochnik sovremennogo rossijskogo professionalnogo obrazowania / avtory-sostaviteli: Blinov V.I., Voloshina I.A., Yesenina Ye.Yu., Lieybovich, Novikov P.N. – Vyp. 1. – M.: FIRO, 2010.

3. Kozyreva, V.A. Kompetentnostnyj podkhod v pedagogicheskom obrazovanii [Тekst] / V.A.Kozyreva, N.F. Rodionova. – SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I.Gertsena, 2004. – 392 s.

4. Galskova, N.D. Sovremennaya metodyka obutshenia inostrannym yazykam [Теkst]: posobiye dla uchitela / N.D.Halskova. – М.: АRKTI, 2000. – 169 s.

5. Passov, Ye.I. Kommunikativnoye inoyazychnoye obrazowanie. Kontsrptsiya razvitiya individualnosti v dialoge kultur. [Теkst]/ Ye.I. Passov. – Lipetsk: Izd-vo LGPI, 1998. – 159 s.