backRetour à 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 42-50

Формирование готовности будущих учителей к профессиональной коммуникации в условиях иноязычной образовательной среды


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article is devoted to the analysis of the essence and aim of the process of the formation of future teachers’ readiness for professional communication. On the basis of the multi aspect analysis of the notions “environment”, “educational environment” the notion “foreign language educational environment” is defined and its main characteristic features are revealed. The role of foreign language educational environment as of factor influencing the process analyzed is disclosed.

Mots-clés

formation of future teachers’ readiness for professional communication, environment, educational environment

References

1. Belyayev G.YU., Pedagogicheskaya kharakteristika obrazovatelnoy sredy v razlichnykh tipakh obrazovatelnykh uchrezhdeny: diss. … kand. ped. nauk – M., 2000. – 157 s.

2. Bogozov N.Z., Psikhologichesky slovar [Tekst]/ N.Z. Bogozov [i dr.] / Pod red. N.F. Dobrynina, S.Ye. Sovetova. – Magadan, 1965. – 292 s.

3. Ippolitova N.V., Sterkhova N.S., Analiz ponyatya «pedagogicheskye uslovya»: sushchnost klassifikatsya / N.V. Ippolitova, N.S. Sterkhova // General and Professional Education – 2012. - №1- s. 8-15.

4. Kodzhaspirova G.M., Pedagogichesky slovar: dlya studentov vysshikh i srednikh ped. ucheb. zavedeny / G.M. Kodzhaspirova, A.YU. Kodzhaspirov. – 2-ye izd. – M.: Izd. «Akademya», 2005. – 176 s.

5. Krylova N.B., Kulturologya obrazovanya / N.B. Krylova – M.: Narodnoye obrazovanye, 2000. – 264 s.

6. Ozhegov S. I., Slovar russkogo yazyka: ok. 53 000 slov / S.I. Ozhegov; pod obshch. red prof. L. I. Skvortsova. - 24-ye izd., ispr. - M.: OOO «Izdatelstvo Oniks»: OOO «Izdatel'stvo» Mir i. obrazovanye», 2007. - 640 s.

7. Osipova T.A., Sotsialno-lichnostnoye samoopredelenye uchashchikhsya v uslovyakh khudozhestvenno-esteticheskoy sredy: diss. ... kand. ped. nauk / T.A. Osipova– Tyumen, 2006. – 188 s.

8. Pedagogika: ucheb. posobye dlya studentov ped. in-tov / YU.K. Babanskiy [i dr.]; pod red. YU.K. Babanskogo. – 2-ye izd., dop. i pererab. – M. : Prosveshchenye, 1988. – 479 s.

9. Pedagogika: ucheb. posobye dlya studentov ped. ucheb. zavedeny / V.A. Slastenin [i dr.]. – 4-ye izd. – M.: Shkola-Press, 2002. – 512 s.

10. Pedagogichesky entsiklopedichesky slovar/ Gl.red. B.M. Bim-Bad; Redkol.: M.M. Bezrukikh, V.A. Bolotov, L.S. Glebova i dr. – M.:Bolshaya Rossiyskaya entsiklopedya, 2003. – 528 s.

11. Platonov K. K., Kratky slovar sistemy psikhologicheskikh ponyaty: Ucheb. posobye dlya ucheb. zavedeny proftekhobrazovanya /K.K. Platonov. - 2-ye izd., pererab. i dop. - M.: Vyssh. shk., 1984. - 174 s.

12. Podlasyy, I.P. Pedagogika: Ucheb. dlya studentov vyssh. ped.ucheb.zavedeniy / I.P. Podlasyy. – M.: Prosveshchenye: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 1996. – 432 s.

13. Polonsky, V.M. Slovar po obrazovaniyu i pedagogike /V.M. Polonskiy. – M.:Vyssh. shk., 2004. – 512 s.

14. Slobodchikov V.I., Obrazovatelnaya sreda: realizatsya tseley obrazovanya v prostranstve kultury / V.I. Slobodchikov // Novye tsennosti obrazovanya. Vyp. №7 - M., 1997. – 145 s.

15. Sovremennyy slovar inostrannykh slov. – M.: Rus.yaz., 1992. – 740 s.

16. Sovremennyy filosofsky slovar / pod obshch. red. V.Ye. Kemerova. – 3-ye izd., ispr. i dop. M.: Akademichesky Proyekt, 2004. – 864 s.

17. Sotsiologichesky entsiklopedichesky slovar. – izd. Gr.INFRA - M.: M-Norma, 1998. - 480s.

18. Sotsiologya. Entsiklopedya. – Minsk: Knizhnyy dom, 2003. - 1311s.

19. Spichko N.A., Obrazovatelnaya sreda v obuchenii inostrannym yazykam /N.A. Spichko // Inostrannye yazyki v shkole. – 2004. – №5. – S. 44-48.

20. Tarasov S.V., Obrazovatelnaya sreda i razvitye shkolnika / S.V. Tarasov. – SPb.:LOIRO, 2003. – 139 s.

21. Filosofya: Entsiklopedichesky slovar / pod red. A.A. Ivina. – M.:Gardariki, 2004. – 1072 s.

22. Filosofsky slovar / pod red. M.M. Rozental. – Izd. 3 -ye. – M.: Politizdat, 1975. – 519 s.

23. Filosofsky entsiklopedichesky slovar / Gl.red.: L.F. Ilichev, P.N. Fedoseyev, S.M. Kovalev, V.G. Panov. - M.: Sovetskaya entsiklopedya, 1983. – 840 s.

24. Shendrik I.G., Samorazvitye lichnosti v kontekste proyektirovanya obrazovanya / I.G. Shendrik // Pedagogika. – 2004. - №4 – S. 39-44.

25. Entsiklopedya professionalnogo obrazovanya: v 3-kh t. / Pod red. S.YA. Batysheva. – M.: APO, 1999. - 440s.

26. Yadov V.A., Sotsiologicheskoye issledovanye: metodologya, programma, metody /V.A. Yadov. – Samara: Izd-vo Samarskogo universiteta, 1995. – 330 s.

27. Yasvin V.A., Trening pedagogicheskogo vzaimodeystvya v tvorcheskoy obrazovatelnoy srede /V.A. Yasvin, pod red. V.I. Panova. - M.: Molodaya gvardiya, 1997. – 176 s.