backRetour à 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 57-64

pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

This paper theoretically and empirically analyzes education problems of academic youth. The study object is their national cultural identity. The topic is relevant because globalization causes the retention problem of national identity as a natural human need and the source of the nation’s vitality. It is believed that personal identity reflects human integrity, gives meaning to his/her goals. The authors of the paper used scientific literature which discusses modern educational paradigms as well as the results of the empirical research. This paper draws attention to the respondents’ attitudes towards national identity, citizenship and their approach to the present date state.

Mots-clés

nationalism, citizenship, identity, culture, values

References

1. Antinienė, D. Asmens tautinio tapatumo tapsmas. Sociopsichologinės šio proceso interpretacijos // Sociologija, 2012,   Nr. 2. S. 100 - 107.

2. Astra, L. Tautiškumo ir lietuvių tapatumo problemos globalioje modernybėje // Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. -Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

3. Bitinas, B., Rupšienė, L., Žydžiūnaitė, V. Kokybinių tyrimų metodologija. - Klaipėda: S. Jokužio leidykla, 2008.

4. Castels, M. Tapatumo galia. - Vilnius: UAB ,,Poligrafija ir informatika‘‘, 2006.

5. Christensen, C. R. Center for Teaching and Learning, Harvard Business School, 2010. Case Method in Practice [žiūrėta 2014-04-21]. http:/www.hbs.edu/teachingandlearningcenter/in-practice/

6. Duoblienė, L. Švietimo politika ir globalizacija; nacionaliniai ir supranacionaliniai ypatumai // Acta paedagogica Vilnensia, 2010,  Nr. 25.  S. 69 – 84.

7. Giddens, A. Modernumas ir asmens tapatybė.- Vilnius: Pradai. 2000.

8. Giles, H., Taylor, D., Lambert, W., Albert, G. Dimensions of Ethnic Identity: an Example From Northern Maine // Journal of Social Psychology, 100, 1976. S. 11-19.

9. Jančaitytė R., Valavičienė, N., Augutienė, R. ir kt. Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas. Projekto ,,Supratimo link‘‘ tyrimo rezultatai. - Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2009.

10. Kuzmickas, B. Tautos tapatumo savimonė. Lietuvių savimonės bruožai.  - Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas, 2007.

11. Kuzmickas, B. Vertybės kultūrų kontekstuose. - Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas,  2013.

12. Lietuvos pažangos strategija, 2030. [žiūrėta 2012-02-05]. Prieiga internetu: http://www.lietuva2030.lt/images/stories/projektas.pdf

13. Luobikienė, I. Sociologinių tyrimų metodologija.- Kaunas: Technologija, 2010.

14. Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija [žiūrėta 2014-03-03]. Prieiga internetu: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438859

15. Vasiliauskas, R. Dorovinio auklėjimo tradicija ir jos kaita: nuo liaudies ligi teorinės pedagogikos. Mokslinė monografija.  -  Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2012.  S. 410 – 430.