backRetour à 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 82-88

Модернизациясистемы высшего образования в России в рамках реализации проекта tempus IV – proset


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article deals with the modernization of higher education in Russia within the competence-based approach with regard to the principles of Bologna Declaration, realization of EU project TEMPUS IV – ProSET and targets of the State Program “Development of Education for 2013-2020”. The author touches upon the problem of formation ELTs’ competence in testology, the need to improve the system of testing and assessment.

Mots-clés

modernization of higher education in Russia, Bologna Declaration, European Union, TEMPUS program, project ProSET, testing, assessment in foreign language

References

1. Bolonskiy protsess i yego znachenye dlya Rossii. Integratsya vysshego obrazovanya v Yevrope. Pod red. K. Pursiaynena i S.A. Medvedeva.- M.: RETSEP, 2005. – 199 s.

2. Borisova S.A., Kuznetsova O.YU., Modernizatsya sistemy kontrolya v obuchenii inostrannomu yazyku v rossiyskikh vysshikh uchebnykh zavedenyakh// Aktualnye voprosy prepodavanya i otsenki urovnya vladenya inostrannym yazykom v shkole i vuze. Materialy Vserossiyskoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, g. Ulyanovsk, 2012 g. / Otv. red. Prof. S.A. Borisova. – Ulyanovsk, 2012. - S. 115-119.

3. Programma «Razvitye obrazovanya na 2013-2020 gody» . http://nios.ru/files/razvitie.pdf [Rezhim dostupa: 30.06.2014].

4. Course Handbook for Promoting Sustainable Excellence in English Language Testing and Assessment. The ProSET Project Group. Edited by Anthony Green, Carolyn Westbrook, Natalia Burenina.