backRetour à 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 3-9

Certyfikacja energetyczna budynków w aspekcie edukacji nieformalnej społeczeństwa


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article presents the genesis and importance of energy certification in Poland. The influence of energy certificates in energy efficiency improvement of buildings is shown. Energy cirificates could help with popularization of energy efficency improvements. Authors are focused on problems connected with reception of the knowledge about energy saving. Errors and problems occuring in methodology for determining the energy demand are presented. There are proposed solutions, which would contribute to the improvement of the public perception of energy certificates.

Mots-clés

energy certificate, energy efficiency, the legal instruments to improve the energy efficiency

References

1. Adamczyk J., Dylewski R., Korzyści ekonomiczne i środowiskowe termomodernizacji w zależności od stosowanego źródła ciepła, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2009, nr 6, s. 5-8.

2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE, z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 18.06. 2010 r., L 153.

3. Jaraszek A. Sprzedaż mieszkania lub domu bez świadectwa energetycznego nie będzie możliwa, Gazeta Prawna z dnia16.07.2008.

4. Lis P., Aspekt energetyczny i środowiskowy efektywności energetycznej systemów budowlano-instalacyjnych, [w:[ Bobki T., Rajczyka J. (red.), Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.

5. Popławski T., Dąsal K., Problematyka programowania rozwoju systemu elektroenergetycznego w Polsce, Polityka Energetyczna tom 11, zeszyt 1, 2008, s. 385-398.

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201 poz. 1240) w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzani i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

7. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373) o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 161, poz. 1279) o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1200) o charakterystyce energetycznej budynków.

10. Woszczyk M., Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – stan obecny i podstawowe wyzwania, [w:] Swora M. (red.), W KIERUNKU NOWOCZESNEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ, Energia elektryczna, Copyright by Instytut Obywatelski, Warszawa 2011, www.instytutobywatelski.pl, (dostęp 12.02.2015).

11. Żurawski J., Uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych z 6.11.2008 w kontekście świadectw energetycznych, Inżynier Budownictwa 01/2009, s. 36-39.

12. Życzyńska A., Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością, Budownictwo i Architektura 12(4) (2013), s. 107-116.