backRetour à 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 92-101

Korelacje ekologistyki z wymaganiami współczesnej edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Every product owns a mark provided by the manufacturer, placed directly on external surface or on the package (separate, collective, transport). Placed marks vary in many different ways: color, shape, graphics, function and purpose. In the context of strategy implementation the relevant aspect of sustainable waste management is labelling goods due to their recovery and disposal. Great is the importance of knowledge and environmental awareness of consumer proper handling of waste marked. Therefore of importance is the consumer knowledge and environmental awareness in the area of the right proceedings with marked wastes. Most of consumers are considered to be environmentally aware people. In this article the results research of the level of this awareness amongst the student of Zielona Góra University who chose faculty of logistics and their future or current work is related with products is presented. On the basis of increasing challenges of eco-logistics the knowledge of students is this area should be monitored.

Mots-clés

product marking, environmental awareness, waste recycling, eco-logistics

References

1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.

2. Borys T., Kobyłko G., Rogala P., Ekoetykietowanie jako element systemu informacji o jakości, [w:] Ekologia wyrobów pod red. W. Adamczyka, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997, s. 92-103.

3. Bronakowski H., Rynek - marketing dóbr i usług ekologicznych - słownik podstawowych pojęć, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1997.

4. Bylicki A., Uwagi dotyczące realizacji w Polsce programu budowy gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, pod red. A. Kuklińskiego, Warszawa 2003.

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. dyrektywa opakowaniowa) (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10; L 284 z 31.10.2003, str. 1; L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70 z 16.03.2005, str. 25), Komisja Europejska, Bruksela.

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lipca 2014 roku COM(2014) 397 final, 2014/0201 (COD) zmieniająca dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Komisja Europejska, Bruksela 2014.

7. EEA Report No 2/2013. Managing municipal solid waste — a review of achievements in 32 European countries, http://www.eea.europa.eu/publications/managing-municipal-solid-waste (dostęp 19.02. 2015).

8. ePolska 2006. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.

9. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.

10. GUS 2014. Ochrona środowiska, Dział 6: Odpady, Warszawa 2014.

11. Kiełczewski D., Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.

12. Kłopotek B., Zobowiązania unijne Polski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa 2012, http://www.wfosigw.gda.pl/biura/wfos/page_download/544/Zobow_PL_w_zakresie_odpadow_B_Klopotek.pdf, (dostęp 19.02. 2015).

13. Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka odpadów opakowaniowych w regulacjach prawnych Unii Europejskiej i w Polsce, s. 397, Poznań 2000, www.logistyka.net.pl (dostęp 19.02. 2015).

14. Korzeń Z., Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.

15. Małachowski K., Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007.

16. Michniewska K., Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Wyd. Difin, Warszawa 2013.

17. OECD, The Knowledge – Based Economy, OECD / GD (96) 102.

18. Parlak M., Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego – założenia, program, propozycje metodyczne, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2005.

19. PN-EN ISO 14020:2003, Etykiety i deklaracje środowiskowe. Ogólne zasady. PKN, Warszawa 2005.

20. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.

21. Sadowski A., Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów, Wyd. UŁ, Łódź 2010.

22. Sieńczyło – Chlabisz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 3, LexisNexis, Warszawa 2013.

 23. Sylwetka absolwenta kierunku logistyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia), http://rekrutacja2014.uz.zgora.pl/?p=2940, (dostęp 19.02. 2015).

24. Szołtysek J., Logistyka zwrotna, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.

25. Tomassi Z., Globalizacja a wpływ edukacji wyższej na rozwój regionalny na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii, Biuletyn PTE nr 4 (67)/2014.

26. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013, nr 0, poz. 1410).

27. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.).

28. Wyrwa J., Programowanie makroregionalne – w kierunku nowej generacji strategii rozwoju, [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, pod red. B. Ślusarza i J. Wyrwy, Zeszyty Naukowe PTE nr 1, Zielona Góra 2014, s.40-57.

29. Zarębska J., Adamczyk J., Dylewski R., Implementacja zagadnień proekologicznych w kształceniu menedżerów XXI wieku na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego, General and Professional Education, 2/2013, s.44-50.

30. Zarębska J., Znakowanie ekologiczne towarów a świadomość ekologiczna młodzieży, General and Professional Education, 4/2014, s.86-94.