backRetour à 4/2015
General and Professional Education
4/2015 pp. 58-65

Rola edukacji ekologicznej we wdrażaniu konwencji z Aarhus


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

At the present stage of the implementing the principles of the sustainable development, it is necessary to increase the social activity. One of the key elements to achieve common application of the principles of the sustainable development is the environmental education, which shapes the awareness, knowledge and skills necessary to participate in the processes of the environmental democracy. The environmental education faces the challenge of adapting its form and the content to the new legal and administrative instruments, which by allowing access to information, expand the core of social participation in shaping the environmental conditions of the development processes.

Mots-clés

environmental education, education for sustainable development, environmental information, the Aarhus Convention

References

1. Buchcic, E., Edukacja ekologiczna priorytetem wykształcenia współczesnego człowieka, Studia Ecologiae et Bioethicae, 7/2009, s. 203-211.

2. Domka, L., Edukacja proekologiczna drogą do rozwoju zrównoważonego, Zarządzanie i Edukacja, nr 2 – 3/1997, s. 21.

3. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. Dz. U. L 041, 14/02/2003 P. 0026 – 0032.

4. Hłobił, A., Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, vol. 5, 2/2010, s. 89-91.

5. Jaśkiewicz, J.,  Dylematy zrównoważonego rozwoju w Polsce, Problemy Ekorozwoju, vol. 3, 1/2008, s. 33-38.

6. Kalinowska, A., Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce - stan i wyzwania w świetle ustaleń międzynarodowych podjętych na IV Konferencji UNESCO nt Edukacji Ekologicznej (Ahmedabad 2007), IV Światowym Kongresie Edukacji Ekologicznej (Durban 2007) oraz 9 Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (Bonn 2008). Wyzwanie dla wszystkich, http://www.rceeplock.nazwa.pl/files/rcee/mater_szkol/2_edukacja.pdf, (dostęp 17.07.2015).

7. Kiełczewski, D., Ekologia społeczna, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.

8. Konwencja z Aahrus – Konwencja EKG ONZ z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Dz. U. 2003, nr 78, poz. 706.

9. Lorek, A., Słupik, S.,

10. Mendel, M., Puchowska, M., i inni, Edukacja ku zmianie. Podręcznik edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Bałtycki.

11. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, 2001, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

12. Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, Program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdrażania, 2001, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

13. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 2008, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

14. Sandner, J., Idea zrównoważonego rozwoju w holistycznej edukacji przyrodniczej, Problemy Ekorozwoju, vol. 2, 2/2007, s. 101-105.

15. Sandner, J., Wybrane aspekty procesów środowiskowych holistycznej edukacji przyrodniczej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju, vol. 3, 2/2008, s. 69-80.

16. Sobczyk, W., Teoretyczna i eksperymentalna analiza edukacji ekologicznej młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.

17. Strategia Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, 2008, Warszawa.

18. Strumińska, M., Konflikty ekologiczne a dostęp do informacji o środowisku i udział społeczny w podejmowaniu decyzji środowiskowych, www.ekoportal.gov.pl, (dostęp 23.07.2015).

19. UNESCO a zrównoważony rozwój, http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/, (dostęp 15.07.2015).

20. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627.

21. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U 1999 poz.1227.

22. www.gdos.gov.pl (dostęp 01.08.2015).