backRetour à 3/2016
General and Professional Education
3/2016 pp. 57-65

Wpływ edukacji ekologicznej na wzrost ekoinnowacji


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

The article is another voice in the discussion on the impact of environmental education on the growth of eco-innovation in Poland. The latest results of the GUS, which relate to eco-innovation implemented in Poland for several years (in comparisons to 2006-2009) are given. Data analysis allowed to determine the factors that are key determinants of growth and barriers of eco-innovation. It highlighted the importance of environmental education, thanks to which it may occur in the future market more professionals working in areas dealing with the shaping and environmental protection, so-called green jobs (e.g. experts of renewable energy sources, environmental engineers, waste recyclers, farmers or construction workers).

Mots-clés

sustainable development, smart growth, cleaner production, eco-innovation

References

1. Bronakowski, H., Rynek - marketing dóbr i usług ekologicznych - słownik podstawowych pojęć, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 1997.

2. Buchcic, E., Edukacja ekologiczna priorytetem wykształcenia współczesnego człowieka, Studia Ecologiae et Bioethicae, 7, 2009, s. 203-211.

3. Carley, M., Spapens, P., Dzielenie się światem, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Białystok-Warszawa 2000.

4. Chodyński, A., Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. Zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec 2003.

5. Górka, K., Poskrobko, B., Radecki, W., Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.

6. Ekoinnowacje, klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, Komisja Europejska, Bruksela 2012, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf (dostęp 15.03.2016).

7. EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission COM(2010) 2020 final, European Commission, Brussels, 3.3.2010.

8. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2010.

9. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2013.

10. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2015.

11. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/ 806/22523.pdf (dostęp 09.01.2016).

12. Kaźmierczak-Piwko, L., Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, 2012, R 10, nr 1, cz. 2, 2012, s. 533-543.

13. Lewandowska, A., Foltynowicz, Z., Ekoinnowacje jako szansa rozwoju zawodowego – zielone miejsca pracy, [w:] EVENT o EKOinnowacjach, Materiały konferencyjne, oprac. J. Witczak, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2015, s. 9-14.

14. Matejun, M., Zarządzanie innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Rozwój zrównoważony – zarządzanie innowacjami ekologicznymi, pod red. Grądzki R. i Matejuk M., Wyd. Media Press, Łódź 2009, s. 19-31.

15. Matuszak-Flejszman, A., Ekoinnowacyjne narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] EVENT o EKOinnowacjach, Materiały konferencyjne, oprac. J. Witczak, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2015, s. 72-78.

16. Sobolewska-Poniedziałek, E., Zarębska, J., Koncepcja lifelong learning z perspektywy gerontologicznej. Polska na tle Europy, General and Professional Education,. 4, 2015, s. 75-84.

17. Woźniak, L., Strojny, J., Wojnicka, E., Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyj-ności?, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.

18. Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP. Raport z analizy danych zastanych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.

19. Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Wyd. parp, Warszawa 2015.

20. Zarębska, J., Adamczyk, J., Dylewski, R., Implementacja zagadnień proekologicznych w kształceniu menedżerów XXI wieku na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego, General and Professional Education, 2, 2013, s. 44-50.

21. Zarębska, J., Michalska, M., Ecological innovations as a chance for sustainable development - opportunities and obstacles in their implementation, Management, 2016, (w druku).

22. Zarębska, J., Joachimiak-Lechman, K., Ekonomiczne i ekologiczne skutki zagospodarowania odpadów budowlanych w kontekście rozwoju zrównoważonego, [w:] Systemy wspomagania w inżynierii produkcji: jakość i bezpieczeństwo, pod red. J. Sitko, B. Szczęśniak, Publishetr PA NOVA SA., Gliwice 2014, s. 261-282.

23. Zielone miejsca pracy. Sprawdzone rozwiązania dla Europy, Grupa Zielonych/Wolny Sojusz Europejski (Parlament Europejski) oraz Green New Deal, Bruksela – Belgia 2014, http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/GND/Green_jobs_PL.pdf (dostęp 10.03.2016).