backRetour à 1/2017
General and Professional Education
1/2017 pp. 27-32

Wiedza ekspercka w edukacji architektonicznej w aspekcie warunków higienicznych i zdrowotnych


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

This article aims to analyse the impact of expert knowledge on architectural design in terms of students’ and architects’ knowledge of hygiene conditions and health. Today, we know that health is the result of multivariate environmental conditions which significantly affected the built environment. The persons responsible for creating a healthy space are the architects-designers who are aware of the need for proper application of those conditions. The designer has a strictly defined catalogue of legal and formal requirements of hygiene and health that are not complete and exhaustive compendium of knowledge in this field. The article presents the possibilities and methods of deriving expert knowledge by students of architecture and architects in terms of health and hygiene conditions. Is the expert knowledge necessary and helpful for the students and the architects-designers in the proper development of the project?

Mots-clés

architectural education, expert knowledge, architectural design, conditions of hygiene and health

References

1. Bańka, A., Integracja psychologii i architektury w badaniach, programowaniu, ewaluacji i projektowaniu, https://www.researchgate.net/profile/Augustyn_Banka/publication/309126471_INTEGRACJA_PSYCHOLOGIII_ARCHITEKTURY_W_BADANIACH_PROGRAMOWANIU_EWALUACJI_I_PROJEKTOWANIU/links/5805409608aef87fbf3bbd77.pdf?origin=publication_detail, (dostęp. 22.12.2016).

2. Bzdęga, J., Gębska-Kuczerowska, A., Epidemiologia w zdrowiu publicznym, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010.

3. Encyklopedia PWN, Warszawa, 2015.

4. Fross, K., Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014.

5. Niezabitowska, E.D., Metody i techniki badawcze w architekturze, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2014. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422).

7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury, Załącznik 2. (Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233).

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792).

9. Szewczuk, K., Metody dydaktyczne stosowane w szkole wyższej, Akademia Ignatium,Wyd. WAM, Kraków, 2013.

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.).

11. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2015 poz. 1412 ze zm.).

12. Wojtczak, A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2009.

13. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/heurystyka;4008452.html (dostęp 25.11.2016).