backRetour à 3/2017
General and Professional Education
3/2017 pp. 40-47

Edukacja ekologiczna osób starszych w kontekście koncepcji lifelong learning


pdf Texte intégral au format pdf

Résumé

Environmental pollution and over-consumption of resources is one of the major problems of the modern world. In Poland, the situation has improved in recent years, especially after accession to the European Union. However, many people still do not consider the issue of the economical use of environmental resources and its protection as a necessary element for the survival of mankind. In order to influence the change of consciousness and then the activities of society towards the environment, ecological education is necessary. According to internationally accepted guidelines, it should be present at every stage of human life. This is in line with the lifelong learning concept that learning processes cover the whole life span (from pre-school to retired), all forms of education (formal, non-formal and informal) and human development not only to improve its functioning on the labour market, but also to undertake activities that are relevant to the society (both locally and globally).The purpose of this article is to study the environmental education of 50+ people in the context of lifelong learning. It describes the concept of lifelong learning, forms of ecological education (formal, non-formal and informal) and results of own research. To achieve the goal, an indirect measurement method was used as a general questionnaire.

Mots-clés

environmental education, lifelong learning, formal, non-formal and informal education

References

1. Banach, C., Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji systemowej, [w:] Koreferaty, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa, 1998.

2. Borys, T., 2010, Dekada edukacji dla zrownoważonego rozwoju – polskie wyzwania, Problemy Ekorozwoju, vol. 5, nr 1, 2010, s. 59-70.

3. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 21.11.2001 COM(2001) 678 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Making a European Area of Lifelong Learning a Reality.

4. COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 30.10.2000 SEC(2000) 1832 COMMISSION STAFF WORKING PAPER A Memorandum on Lifelong Learning.

5. Deklaracja z Tbilisi, [w]: Oświatowe i wychowawcze problemy ochrony środowiska, Zeszyty Naukowe KN Człowiek i Środowisko, PAN, Warszawa, 1979.

6. Domaradzki ,P., Tyburski, W., Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju, repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1215/DOMERACKI%20Piotr, %20TYBURSKI%20Włodzimierz%20-%20Edukacja%20do%20ZR.pdf?sequence=1, (dostęp 2.06. 2017).

7. Drucker, P.F., The Age of Social Transformation, The Atlantic Monthly, Vol, 274, No. 5, 1994, pp. 53-58.

8. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa, 1998.

9. Frączak, Z., Oświata polska wobec perspektyw globalizacji oświatowej, [w:] Reforma oświatowa wobec wiedzy pedagogicznej, (red.) A. Śniegulska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2004, s. 42-43.

10. http://www.integracjaprzezinspiracje.pl/tematy/edukacja-pozaformalna (dostęp 2.06. 2017).

11. http://www.mlodziez.com.pl/pfe/?slowniczek,2 (dostęp 2.06. 2017).

12. https://issuu.com/epi_kielce/docs/pozaformalny_poradnik_edukacyj (dostęp 2.06. 2017).

13. Kołaczek, B., Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania. Uwarunkowania. Wyrównanie szans, IPiSS, Warszawa, 2004.

14. Kryk, B., Wiedza i edukacja ekologiczna w gospodarce opartej na wiedzy, [w]:Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, (red.) K. Włodarczyk-Śpiewak, Szczecin, 2006, s. 62-70.

15. Kształcenie dorosłych 2011, GUS, Warszawa, 2013.

16. Lepsze jutro. Przewodnik po edukacji nieformalnej i pozaformalnej, http://sektor3.wroclaw.pl/biblioteka/wp-content/uploads/2013/10/Przewodnik-po-edukacji-pozaformalnej-pol-ang.pdf, (dostęp 2.06. 2017).

17. Mendel, M. i in., Edukacja ku zmianie: Podręcznik edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Vides Vestis.

18. Okoń, W., Słownik pedagogiczny, PWN,Warszawa, 1984.

19. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (1996), Lifelong learning for all: meeting of the Education Committee at ministerial level, 16-17 stycznia 1996, Paryż, OECD.

20. Pilch, T., Lepalczyk, I., (red.), Człowiek w zmieniającym się świecie, Żak, Warszawa, 1995.

21. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1980.

22. Sobolewska-Poniedziałek, E., Zarębska, J., Koncepcja lifelong learning z perspektywy gerontologicznej. Polska na tle Europy, General and Professional Education, 4, 2015, s. 75-84.

23. Szlęk, A., Uczyć się inaczej. Kompendium wiedzy o edukacji pozaformalnej na podstawie doświadczeń uczestników i uczestniczek programu „Młodzież w Działaniu” 2007-2013, http://czytelnia.frse.org.pl/media/FRSE_ RAY_wartosc-edukacji_www.pdf (dostęp 2.06. 2017).

24. Traktat Z Amsterdamu Zmieniający Traktat O Unii Europejskiej, Traktaty Ustanawiające Wspólnoty Europejskie i Niektóre Związane z Nimi Akty http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_amsterdamski_ PL_1.pdf (dostęp 2.06. 2017).

25. Tyburski, W., Komponenty kultury ekologicznej, [w]: Podstawy kultury ekologicznej, (red.) J.M. Dołęga, Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko przy Prezydium PAN, Warszawa 2002, vol. 32.